Проекти и програми

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA

09.04.2015

Двата фонда, чрез които се кандидатства за финансиране по европейската програма JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони), продължават да приемат проекти. „Фонд за устойчиво градско развитие на София” и „Регионален фонд за градско развитие” продължават приема на проекти за финансиране по линия на инициативата JESSICA чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени заеми за изпълнение на проекти със значим социално-икономически ефект за насърчаване устойчивото развитие на градовете София, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.

Финансирането е на базата на подписания през 2009 г. меморандум между Министерството на регионалното развитие и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), а впоследствие през 2010 г. е ратифицирано споразумение между правителството и кредитната институция. Между създадените два фонда – за София и за посочените 6 големи града и Европейската инвестиционна банка са сключени споразумения за инвестиране.

Цели:

·         Подобряване на социалната инфраструктура: образование, здравеопазване, културно наследство, спорт, чрез развитие на местното предприемачество, в области от изброените, които изостават в развитието си, и подобряване на енергийната ефективност;

·         Подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез възстановяване на деградирана или декапитализирана градска инфраструктура;

·         Устойчиви градски транспортни системи чрез модернизация и развитие на мрежите от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както и свързаната инфраструктура;

·         Организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и изграждане на нови институции на бизнес средата.

Кандидатстване:

Кандидатстването за финансиране се осъществява директно пред двата фонда. Кандидатите трябва да изготвят бизнес план на своята проектна идея и да го внесат във фонда. Финансирането на проекта става със заем, гаранция или дялово участие или комбинация от тези инструменти, които проектният инициатор изплаща на вноски към фонда.

Важно: Проектните предложения ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им до изчерпване на разполагаемия финансов ресурс.

Крайният срок за инвестиране на средствата на Фонда в одобрени за финансиране проекти е 30 юни 2015 г.