Проекти и програми

Финансиран проект на НФРИ от Агенцията за хората с увреждания

09.04.2015

Внесеният през м.февруари т.г. проект към АХУ „Повишаване на социалния капитал в специализирани предприятия от НФРИ” е класиран за финансиране.

Целта на проекта е да се създадат възможности за устойчива интеграция на работещите хора с трайни увреждания в специализирани предприятия от НФРИ чрез придобиване на социални умения за осигуряване на благоприятен социален климат в специализирани предприятия от НФРИ.

В рамките на планираните проектни дейности ще бъдат обучени 24 лица с трайни увреждания, заети в специализираните предприятия по подадени заявки от  „Стопански дейности КЦМ” ООД, гр. Пловдив, „НИЯ – Милва” ЕООД, гр. Хасково, „Мальовица” ЕООД, гр. Самоков и „Мир-И” ЕООД, гр. Етрополе. Обучението ще се проведе в две групи от два основни модула: „Помощ за самопомощ” и „Екипна и лична ефективност”.

Очакваното въздействие от обучението е изграждане на социален капитал между екипи от различни предприятия, със сходни проблеми и характеристики и създаване на добра практика за обучения извън обичайна работна среда, които да се фокусират върху по-високо самочувствие и мотивация за работа и активно участие на хората с увреждания в обществения, културния и професионален живот.