Проекти и програми

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за удължаване срока за проектите на АХУ

09.04.2015

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ уведомява всички специализирани  предприятия и кооперации на хора с увреждания, че крайният срок за подаване на проекти по Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска насоченост се удължава до 17.30 часа на 05.05.2015 год.

Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок 17.30 часа на 05.05.2015 год.