Проекти и програми

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

30.01.2015

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

           1. По Глава втора от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:

             1.1. Максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.

            1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 23.03.2015 год.

 

2. По Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска

насоченост/:

            2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

            2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 24.04.2015 год.

 

            3.  Допълнителна информация:

               3.1. Исканата сума за едно проектно предложение по 1.1 и 2.1, трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

              3.2. При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 40 от Методиката.

 

Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса- 17.30 часа на 23.03.2015 год. за проекти със социална насоченост и 17.30 часа на 24.04.2015 год. за проекти със стопанска насоченост.

Проектите се подават на хартиен носител – в три екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) - в един екземпляр.

Всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, които желаят да кандидатстват пред Агенция за хората с увреждания, с проекти със социална и/или със стопанска насоченост съгласно чл. 28, ал.2 от ЗИХУ могат да подават конкурсните си предложения и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ - ahu@mlsp.government.bg  в срок до 17.30 часа на 23.03.2015 год. за проекти със социална насоченост и в срок до 17.30 часа на 24.04.2015 год. за проекти със стопанска насоченост.

Конкурсната документация  можете да намерите в Интернет страницата на АХУ рубрика „Проети и програми”, от там „подрубрика „по чл.28” http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9, рубрика проекти и програми, Работодатели по чл. 28 от ЗИХУ.

Телефони за справка в АХУ – Жасмина Петкова: 02/ 931 80 95, 832 90 73                             

Напомняме на всички кандидати, че от 01.01.2014 год. е в сила Регламент (ЕС)  № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (Регламент). Основните акценти в  новия Регламент за помощта  de minimis  са :

·         Промени в неговото приложно поле;

·         Прецизирани са определени понятия;

·         Въведено е понятието “едно и също предприятие“;

·         Регламентирана е помощта de minimis, при сливане, придобиване и разделяне;

·         Запазени са праговете за размера на минималната помощ, която едно и също предприятие може да получи за тригодишен период.