Проекти и програми

Финансиране за малки и средни предприятия

15.01.2015

Финансираща програма:


Хоризонт 2020

Инструмент за МСПОбщ бюджет:


Бюджетът по видове проекти (за фаза 1 и фаза 2), както и по тематични области, е посочен в работната програма за 2014 – 2015г. 


 

За 2015 г.:


Бюджет за проекти от Фаза 1: Приблизително 26 млн. евро.

Бюджет за проекти от Фаза 2: Приблизително 233 млн. евро.

 

 

 

Размер на безвъзмездната помощ:


Размерът зависи от типа проект, за който се кандидатства:


Проекти от Фаза 1 (Оценка и проучване за осъществимост) се финансират с обща сума до 50 000 евро и до 70% от общите разходи по проекта;


Проекти от Фаза 2 (Разработване на иновации и демонстрационни цели) се финансират в рамките на 500 000 до 2 500 000 евро и до 70% от общите разходи по проекта;Какви дейности се финансират:


По проекти от Фаза 1 ще се финансират: Проучване и оценка на техническата осъществимост и пазарен/търговски потенциал на иновация, която предприятието иска да разработи и комерсиализира.


Продължителност: 6 месеца


По проекти от Фаза 2 ще се финансират: Иновационни проекти, подкрепени от подробно разработени бизнес планове. Това включва: разработване на протототипи, дизайн, тестване и изпитване, демонстрации, раработване на пилотни линии, както и други дейности, насочени към довеждане на иновацията до инвестиционна фаза и реализация на пазара.
 

Продължителност: 1-2 години

И по двете фази се финансират проекти, които следва да попадат в някоя от изброените тематични области (общо 13 на брой).Кой може да кандидатства:

Най-малко едно малко или средно предприятие.Краен срок за кандидатстване:


За Фаза 1 и Фаза 2 през 2015г. :

 

18 март 2015г.

17 юни 2015г.

17 септември 2015г.

16 декември 2015г.

 

За повече информация:

http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2015/01/05/2448086_finansirane_za_malki_i_sredni_predpriiatiia/?ref=mail_eufund