Проекти и програми

COS-TFLOWS-2014-3-15: Подпомагане на транснационалния туризъм в ЕС за възрастните и младите хора в ниския и среден сезон

10.12.2014

Краен срок: 15 януари 2015 г. 

Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия в рамките на Европейската комисия обяви покана за представяне на предложения " Подпомагане на транснационалния туризъм в ЕС за възрастните и младите хора в ниския и среден сезон”. Основната цел на настоящата покана е да се засили конкурентоспособността на европейския сектор на туризма, като се насърчава удължаването на туристическия сезон и чрез увеличаване на вътрешната мобилност на възрастните хора (над 55 години) и млади хора (15-29 години).

Предложенията за проекти трябва да следват едно от следните две направления в зависимост от избраната цел:

1. "НАПРАВЛЕНИЕ А" - по това направление Комисията ще съфинансира действия специфично насочени към разработване на транснационални туристически продукти за възрастни, улесняване на туристическите потоци в Европа по време на ниски и средни сезони

2. "НАПРАВЛЕНИЕ B" - по това направление Комисията желае да финансира до два проекта, които трябва да са "пилотни" както по отношение на тяхната способност да се справят с основните потребности и ограничения, които младите хора възприемат като бариери пред транснационалната мобилност, така и от гледна точка на способността им да се превърнат в модел, който ще бъде репликиран.

Допустимите кандидати са:

- Държавни органи (национални, регионални, местни) и техните мрежи или асоциации на европейско, международно, национално, регионално и местно равнище;

- Международни организации;

- Младежки / пенсионери организации / асоциации / федерации;

- Университети;

- Обучение и образователни институции;

- Изследователски центрове;

- Организации за управление на дестинации и техните мрежи / асоциации;

- Туристически агенции и туроператори и техните чадър сдружения;

- Организации с нестопанска цел (частни или публични), неправителствени организации, организации на гражданското общество, фондации и мозъчни тръстове, мрежи или федерации на публични или частни организации, чиято основна дейност попада в следните области: туризъм, политики за младежи или възрастни или всяка друга област, която е тясно свързана с предмета на предложението;

- Търговски и промишлени камари, камари на занаятите или подобни организации;

- Малки и средни предприятия (МСП), действащи в сектора на туризма.


Кандидатите трябва да са от държави-членки на ЕС или от страните, участващи в програмата COSME.


Максималната субсидия за проект:

- 220 000 евро за проекти, представени под НАПРАВЛЕНИЕ A;

- 250 000 евро за проекти, представени под НАПРАВЛЕНИЕ B.

Източник: http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15