Проекти и програми

Покана за представяне на предложения Иновативни мобилни приложения за електронно управление от малки и средни предприятия

10.12.2014

Подаването на проектни предложения по настоящата покана ще бъде отворено на 1 януари 2015 г.

Обхватът на настоящата покана е да осигури подкрепа за иновативни МСП, включително стартиращи предприятия, за проектиране и създаване на иновативни приложения, за да се насърчи предоставянето на мобилни обществени услуги.

Очакван ефект:

·         Повишаване показателите на рентабилност и растеж на МСП чрез комбиниране и трансфер на новите и съществуващите знания в иновативни и конкурентни решения, които обхващат европейски и световни бизнес възможности.

·         Поемане и разпределение на иновации, премахване на специфичните предизвикателства по устойчив начин.

·         Увеличаване на частните инвестиции в областта на иновациите, по-специално на лоста на частния съинвеститор и / или последващи инвестиции.

·         Очакваният ефект трябва да бъде ясно описан в количествено и качествено отношение (например върху оборота, заетостта, пазара, управление на продажбите, възвръщаемост на инвестициите и печалба).

Тип операция: инструмент за МСП (70%)

            Източник: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovative-mobile-e-government-applications-by-SMEs