Проекти и програми

Грантове на Инициатива Психично здраве на Фондация Отворено общество

10.12.2014

Краен срок: текущ 

Програмата на Инициатива Психично здраве очаква проектопредложения, които стимулират реформа на националното здравеопазване, социалното подпомагане, образованието, както и политиките по заетостта. Програмата предвижда подкрепа за организации, които работят в областта на политиката на базата на застъпничество на местно или национално равнище, с цел насърчаване на живота в общността за хора с интелектуални затруднения. 

Проектите трябва да са насочени към хора с увреждания в областите:

1. Жилищно настаняване 

2. Ранна интервенция 

3. Включващо образование 

4. Субсидирана заетост 

Кандидатите трябва да бъдат неправителствени организации в Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз. 

Кандидатите могат да бъдат и организации, базирани в други страни, които фокусират дейността си в този регион.

Източник: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/mental-health-initiative