Проекти и програми

Покана за представяне на предложения „Повишаване на капацитета за иновации на МСП чрез предоставяне на по-добра подкрепа за иновации”

15.11.2014

Краен срок: 29.04.2015

Тема: професионализация на открито управление на иновациите в малките и средни предприятия

Обхват:

- Събиране и анализ на информация и данни относно прилагането на отворения достъп до иновациите в МСП, като се вземат предвид различните ситуации в държавите-членки и в специфични сегменти на пазара. Идентификация на примери и анализ на това как тези практики се организират и управляват както във високотехнологичните, така и в нискотехнологичните производства. Публикуване и по-нататъшно разпространение на годишен доклад относно използването на отворени иновации от МСП в определени сектори на икономиката.

- В целия ЕС се разпространяват успешни истории за малки и средни предприятия, използващи отворени иновации. Схемите за подпомагане на отворените иновации в момента се изпълняват на местно ниво. Техният мащаб и обхват е твърде малък, за да се инвестира значително в разработването на съдържание и насоки, и по този начин те привличат ограничено внимание от страна на предприемачите. Това действие ще насърчава общоевропейски примери, които илюстрират как предприемачите успешно трансформират техния бизнес чрез мрежа от партньори. Тя също така ще покаже как управлението на такава мрежа ще даде възможност на малките и средни предприятия да получат конкурентно предимство, да преодолеят техния размер и ресурсните ограничения и как отворените иновации може да станат ключови както за създаване и присвояване на стойност.

- Разработване на практически инструменти за управление, за да се подпомогнат и обяснят определени казуси. Модулите за управление следва да се съсредоточат върху (1) Стратегическо измерение, (2) Умения за предприемачество, (3) Нужди от ресурси, (4) Инструменти за изграждане на доверие и контрол и управление на риска в рамките на съвместно партньорство. Това ще предостави на мениджърите на малки фирми практически насоки за това как да правят нововъведения и да създават иновационни мрежи. Целта е да се повиши информираността за отворения достъп до иновациите в МСП чрез идентифициране на най-добрите практики, които ще помогнат на професионализацията на открито управление на иновациите в цяла Европа. Действието следва да даде препоръки за това как предоставянето на информация относно отворени иновации и обучение следва да се развива с течение на времето, извън обхвата на настоящата дейност.

- Разработване и тестване на показатели за отворени иновации в подкрепа на инструменти за подпомагане на управлението в рамките на МСП. Разработените количествени инструменти трябва да помогнат на ръководството да вземе решение относно времето, когато да се установят или приключат партньорствата. Компаниите трябва да бъдат подкрепени не само в партньорство, но също така и при определяне кога, за колко време и в каква последователност партньорите трябва да бъдат включени в проектите.

Продължителността на това действие ще бъде три години.

Източник: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2352-innosup-7-2015.html