Проекти и програми

Покана за представяне на предложения Хоризонт 2020 специален инструмент за МСП -ICT-37-2015-1

15.10.2014

Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Брюкселско местно време)

Междинни крайни срокове:

18-03-2015 17:00:00 (Брюкселско местно време)

17-06-2015 17:00:00 (Брюкселско местно време)

17-09-2015 17:00:00 (Брюкселско местно време)

            Специфично предизвикателство: Предизвикателството е да се осигури подкрепа за голям набор високо рискови иновативни малки и средни предприятия в сектора на ИКТ, които са в ранен стадий на развитие. Фокусът ще бъде върху МСП, които предлагат иновативна концепция в областта на ИКТ, продукти и услуги чрез прилагане на нови набори от правила, ценности и модели, които в крайна сметка нарушават съществуващите пазари.

 

Схемата има три цели:

ü  Отглеждане на обещаващи иновативни и революционни идеи;

ü  Поддръжка на прототипите им, валидиране и демонстрация в реални условия;

ü  Помощ за по-широко прилагане или прилагане на пазара.

Предложените проекти трябва да имат потенциал за разрушителни иновации и бързо внедряването на пазара в областта на ИКТ.

По-специално това ще бъде интересно за предприемачи и млади иновативни компании, които търсят бърза подкрепа на техните иновативни идеи.

Целта на схемата е да подкрепи валидирането, бързото създаване на прототипи и демонстрацията на революционните иновации, носещи силно европейско измерение.

Обхват: Схемата ще се реализира чрез инструмента за МСП, който се състои от три отделни фази и услуги за коучинг и менторство за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1 с оглед на прилагането на фаза 2 на по-късен етап, или директно към фаза 2.

Източник:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2557-ict-37-2015-1.html#tab2