Проекти и програми

COSME - COS–WP 2014-3-04 - Cluster Excellence Programme

15.10.2014

Краен срок: 29 октомври 2014 г.

Заинтересованите клъстерни организации и бизнес мрежи трябва да бъдат ангажирани в стратегическо сътрудничество (или да планират да работят заедно) по обща верига на стойностите или по транснационален проект в която и да е производствена или услуга сектор, да са изправени пред общи предизвикателства, и да са готови да: 

o   Подобряват своите управленски практики, както и своите пазарни / конкурентни предимства или аналитичен капацитет; 

o   Предоставят висококачествени услуги на своите малки и средни предприятия, по-специално за интегриране на креативност в техния бизнес, улесняват МСП за интернационализация, по-добро използване и разпространение на главните базови технологии (ГБТ), подпомагане на малките и средни предприятия за защита на правата на интелектуална собственост и по-нататъшно решаване на въпросите на ефективността на ресурсите в рамките на своя клъстер.

Източник: http://ec.europa.eu/easme/en/cos-wp-2014-3-04-cluster-excellence-programmе