Проекти и програми

Възможности за участие по национални и европейски програми

15.10.2014

  1. Проекти от Фонд „Условия на труд” от МТСП

 

Програмата е ежемесечно отворена за прием на предложения.

Това е национална програма за подобряване сграден фонд и условия за труд и отдих на персонала. Тази програма могат да се реализират  всички   стопански субекти и непроизводствени структури  в страната. Тя предлага следните възможности :

 

Бенефициенти – микро, малки, средни и големи предприятия

 

Подобряване санитарно – хигиенните условия на труд и отдих:

-          Реконструкция и подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за жената, стая за почивка, помещение за приемане на храна при кетърингово  хранене, стол за хранене на персонала  и др.

 

Защита от неблагоприятен микроклимат:

-          Реконструкция или обновяване на покриви, подмяна на улуци, подмяна на защитно-заземителна и гръмоотводна инсталация,

-          Външна и вътрешна изолация, външно и вътрешно боядисване или саниране на сгради,

-          Подобряване или подмяна на подове, стени, тавани,

-          Подмяна на дограми, врати, прозорци,

-          Въздушни ,механични или водни завеси за изолиране зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат,

 

Осветеност:

-          подмяна на осветителни тела и такива с намален разход на електроенергия LED осветителни тела

 

Електробезопастност:

-          подмяна на електроинсталация и всичко свързано с електробезопастността, изолиращи щанги, изолиращи стълби, изолиращи площадки, свързани с предписания за ППО,

 

Вентилация:

-          доставка и монтаж на нови вентилационни системи,

-          локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности,

-          нагнетателна  аспирационна система за чист въздух в производствено помещение,

-          вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване,

-          система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици-газсигнализатори,

-          аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло

 

Климатизация:

-          доставка и монтаж на нови климатични тела или системи за климатизация,

 

Отоплителни инсталации :

-          доставка, монтаж и подмяна на отоплителната инсталация,

 

Шум :

-          доставка и монтаж на екрани, кожуси, покрития, ограждения около източниците на производствен шум,

-          звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствените помещения с наднормен шум,

-          звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум,

 

Вибрации :

-          поставяне на фундамент различен от този в производственото помещение под източника на вибрации,

-          осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации,

 

Защита от летящи, изхвърлени частици или предмети:

-          доставка и монтаж на предпазители, предпазни екрани, паравани, ограждения,

 

Защита от опасни лъчения :

-          предпазни екрани или защитни покрития,

-          система от блокировка свързана с техническо средство свързана с анализ на работната среда за наличие на вредни емисии,

-          екраниране на лазерни устройства отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите,

-          оптични устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства така че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение

-           

Защита от падащи предмети в производствени помещения :

-          козирки, навеси, прегради,

-          тунели,

-          бордови дъски

 

Защита от пожар и взрив:

-          система от хидранти и струйници,

-          автоматична пожарогасителна инсталация,

-          пожароизвестителна инсталация,

-          автоматични газанализатори,

 

Ремонт и подобрение на  други  помещения с непроизводствено предназначение (детски градини, училища, болници, медицински центрове, кухни и т.н)

  • Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти в съответствие с изброените горе фактори и дейности

 

Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/ или  съоръжения

  • Покупка на машини и техника, облекчаваща и заместваща човешки непривлекателен труд (робот за заваряване, робот за рязане, изграждане на рампа пред производствено хале, покупка на електрокар или друга машини, според естеството на дейност на фирмата и т.н).

Помощ от Фонд „Условия на труд” по всеки един проект е до 30 %.