Проекти и програми

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

25.09.2014

Новата ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, изпратена на 31.05.2014 на Европейската комисия. Програмата предвижда следните инвестиционни приоритети и дейности за подкрепа:

Инвестиционен приоритет 1.1.:Технологично развитие и иновации

Примерни дейности:

•      Развитие на сътрудничеството между предприятията, между научните среди и бизнеса

•      Подкрепа за иновации в предприятията

•      Подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за иновации и изследвания.

Фокусиране на интервенциите в съответствие с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Предвиден бюджет: 21% от бюджета на ОП.

 

Инвестиционен приоритет 2.1.:Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството

Примерни дейности:

•       Финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството

•       Насърчаване на предприемачески идеи в области, свързани с европейски и

регионални предизвикателства.

Секторен подход съгласно Националната стратегия за насърчаване на МСП

Предвиден бюджет: 13% от бюджета на ОП.

 

Инвестиционен приоритет 2.2.: Капацитет за растеж на МСП

Примерни дейности:

•       Подкрепа за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производството

•       Подкрепа за растеж на предприятията чрез подобряване на качеството и използване на ИКТ

•       Подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП.

Секторен подход съгласно Националната стратегия за насърчаване на МСП

Предвиден бюджет: 38% от бюджета на ОП.

 

Инвестиционен приоритет 3.1.:Енергийни технологии и енергийна ефективност

Примерни дейности:

•       Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на предприятията

•       Подкрепа за повишаване на гъвкавостта на доставките

за допълнителни възможности на предприятията да реализират енергийни спестявания

•       Институционална подкрепа за устойчиво енергийно развитие.

Хоризонтален подход

Предвиден бюджет: 23% от бюджета на ОП.

 

 

Инвестиционен приоритет 3.2.:Ресурсна ефективност

Примерни дейности:

Подкрепа за пилотни и демонстрационни

инициативи за повишаване ефективното използване

на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия

Секторен подход – МСП от преработващата промишленост

Предвиден бюджет: 3% от бюджета на ОП.

 

С цел създаване на стабилна и предсказуема среда за изпълнение на проектите по ОПИК 2014-2020 г. се предвижда намаляване на административната тежест, оптимизиране на административните процедури, унифициране на правилата и въвеждане на максимална електронизация посредством:

Ø  Въвеждане на типизирани формуляри за кандидатстване и отчитане като предпоставка за успешна електронизация; постепенно въвеждане на ефективно електронно кандидатстване и отчитане;

Ø  Унифицирано прилагане на правилата и уеднаквен подход към идентифицирани „най-често допускани грешки“ от страна на кандидатите;

Ø  Ползване на опростени подходи за предоставяне на БФП – ваучери, бюджетни линии, малки проекти;

Ø  Прилагане на опростен ред за избор на изпълнители от бенефициентите съгласно нормативните изисквания, гарантиращ спазването на принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност;

Ø  Оптимизиране на процедурите по верификация и възстановяване на разходите;

Ø  Задаване на ясни цели и индикатори за същностен подход към проектите. Добрият проект следва да е резултатният проект, а не само добре написаният или добре отчетеният проект.

 

На сайта на МИЕ http://www.opcompetitiveness.bg/ е публикувано съобщение за обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. Може да се запознаете с него на следния Интернет адрес:

http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/3469_IGRP_2015_za_publikuvane.pdf