Проекти и програми

АХУ - КОНКУРС „САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ”

12.02.2013

 

Срок: 04.03.2013 г., 17,30 часа.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за 2013 г. за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са подобни лица.

Проектите се изготвят по новата Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева.

Конкурсната документация  може да  се намери на   Интернет страницата на АХУ.

Проектите се подават на хартиен носител – в 4 /четири/ екземпляра – 1 оригинал и 3 копия и електронен носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) – в един екземпляр.

Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София-1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 04.03.2013 г. Телефони за справка: 02/93180 95, 832 90 73.