Проекти и програми

АХУ - КОНКУРС „ОБИЧАЙНИ РАБОТОДАТЕЛИ”

12.02.2013

 

Срок: 11.03.2013 г., 17.30 ч.

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят по новата Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в 4 екземпляра - един оригинален екземпляр и три копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител – CD.

Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София-1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 11.03.2013 г .

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73