Проекти и програми

Стартира Национален конкурс за студенти и докторанти по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

15.07.2014

Краен срок на кандидатстване: до 15.09.2014 г., включително.

Министерството на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за кандидатстване по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България".

Проектът "Техностарт" е в изпълнение на приоритетни области № 1 "Предприемачество" и № 9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.

Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.

Допустими кандидати по проекта са:

  1. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.
  2. Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.
  3. Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
  4. Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
  5. Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.

            Необходими документите за участие може да изтеглите от тук: http://www.mi.government.bg/bg/theme-news/startira-nacionalen-konkurs-za-studenti-i-doktoranti-po-proekt-tehnostart-nasarchavane-na-inovacionn-1781-m0-a0-1.html

Важно условие е кандидатите да нямат регистрирана фирма на свое име или да са свързани лица (по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон) с лица, притежаващи фирма с предмет на дейност, сходен с предложения бизнес план. Така ще може повече млади хора да започнат свой бизнес в страната.

С общата сума ще се финансират около 20-25 разработки в зависимост от спецификата на бизнес плановете. Информацията за инициативата на МИЕ ще бъде публикувана на сайта на министерството и в социалните мрежи, които ще препращат към него.

Кандидатите могат да задават въпроси във връзка с конкурса на е-mail - tehnostart@mee.government.bg