Проекти и програми

Изграждане на база данни за НПО от граничните области на България и Турция

26.04.2014

Във връзка с изпълнението на проект „Партньорство през границата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., Сдружение „Асоциация на НПО в регион Тракия” започна изграждането на база данни. НПО от областите Бургас, Хасково и Ямбол, които желаят да работят по трансгранични програми и проекти могат да се регистрират в нашата база данни, като попълнят и изпратят формуляр. Формата за регистрация може да намерите на следния интернет адрес:

Краен срок: 31 май 2014 г.

Източник: http://www.angort.org/page-8.html