Проекти и програми

Първи стъпки на новата програма „Еразъм+“

10.03.2014

Интересът към европейските образователни програми, между които програма „Учене през целия живот“, „Младежта в действие“ и други, е толкова голям, че те се превъръщат и в образец на работещ инструмент за насърчаване на мобилността и образованието в цяла Европа. На 1 януари 2014 г. стартира новата Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“.

Европейската комисия публикува Програмното ръководство на „Еразъм+“, както и Общата покана за кандидатстване. Има и примерни формуляри за кандидатстване, но в момента те могат да служат само като ориентир за подготовка, без да са легитимни за самото кандидатстване.

Какво ново

Нов момент в програма „Еразъм+“ е необходимостта от еднократно регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия (European Commission Authentication Service – ECAS), обясняват от ЦРЧР. Регистрацията е необходимо условие при кандидатстване за финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО, читалища, библиотеки и др.

Тя се осъществява в 3 стъпки:

1. Регистриране на потребителско име в единния портал

2. Вход в портала за участници с вашето потребителско име и парола

3. Регистриране на организацията и получаване на персонален идентификационен код. Той се издава само веднъж и е необходим при всяко кандидатстване на организацията. Европейската комисия е подготвила ръководство за регистрация.

 

Кой може да кандидатства

Всички публични или частни организации, които развиват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програмата „Еразъм+“. Сред потенциалните бенефициенти са и групи от млади хора, както и хората, които осъществяват работа с младежта. Институциите могат да кандидатстват за финансиране на проекти за мобилност с учебна цел, както и за стратегически партньорства. Подаването на кандидатурите става след публикуването на Национална покана за кандидатстване на сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

 

Крайни срокове за кандидатстване

По програмата се насърчават общо 5 ключови дейности, като всяка от тях е с различен краен срок за кандидатстване:

 

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

Краен срок за кандидатстване: 17 март 2014 г.

Кандидатстването е отворено за училища, детски градини, професионални гимназии, ВУЗ-ове, които притежават сертификат за насърчаване на мобилността по програма „Еразъм+“, както и други образователни институции. Проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта). Кандидатства се към ЦРЧР.