Проекти и програми

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

10.02.2014

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Проектите се изготвят по Методика на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:

  • по компонент 1 и компонент 2 – до 18 000 лв.
  • по компонент 3 – до 10 000 лв.
  • по компонент 4 – до 15 000 лв

Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата: www.ahu.mlsp.government.bg

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 20.02.2014 г. Проектните предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител /формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 20.02.2014 г.

Телефони за справки в АХУ: 02/931 80 95, 02/ 832 90 73.

В рубрика "Проекти и програми" - НПО са публикувани Нови: МЕТОДИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ) НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.8, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.