Проекти и програми

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО”

10.12.2013

Швейцарското междинно звено, отговорно за администрирането на Тематичния фонд за партньорства и експертна помощ (наричан за краткост „ТФ ПЕП”) и Тематичния фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество (наричан за краткост „ТФ ФРУГО”) на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, обявява настоящата Покана за кандидатстване с проектни предложения по схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство” от ТФ ПЕП, при следните условия:

1. Цели

            В рамките на общата цел на Българо-швейцарската програма за сътрудничество – намаляване на икономическите и социални различия в разширения Европейски съюз и между динамичните агломерационни ареали и структурно по-слабо развитите периферни региони на страната, главната цел на Фонд „Партньорство” е установяване на нови или укрепване на съществуващи парнтьорства между швейцарски и български институции и организации, насочени към извличане на полза за българските партньори от постиженията на швейцарската страна в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието.

            2. Допустими проекти

            Фонд “Партньорство” няма секторни или регионални ограничения за типа и вида на възможните предизвикателства на развитието, които могат да бъдат предмет на проекта. В общия случай това могат да бъдат социални (здравни и образователни), културни, екологични, общински (обществени услуги), общностни и свързани с изграждане на демокрацията предизвикателства/услуги.

            Проектите, които ще получат подкрепа по схемата за безвъзмездна финансова помощ, се предвижда:

 да осигурят по-ефикасни и ефективни отговори на едно или повече предизвикателства на развитието на местно, регионално или национално ниво, като постигнат това със съдействие от швейцарска партньорска организация чрез трансфер на ноу-хау, методологии и евентуално оборудване;

 да подпомогнат и ускорят решаването на предизвикателства на развитието пред българските партньорски институции в условията на техния конкретен проект;

 да подобрят устойчивостта на решенията на предизвикателствата пред развитието, към които подкрепата на партньорството.

            3. Допустими кандидати

            Юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани в България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други специфични нормативни актове: сдружения, фондации, читалища, мрежи, федерации, мозъчни тръстове, образователни институции, културни институции, териториални администрации (областни, общински и по населени места), национално признати и представителни социални партньори – синдикати и работодателски организации.

            4. Размер на безвъзмездната финансова помощ и продължителност на проектите

            Швейцарският принос към допустимите проекти се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ в следните граници:

 минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 10 000 швейцарски франка;

 максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 100 000 швейцарски франка. Изключение се прави за максимум три проекта, които могат да получат до 250 000 швейцарски франка.

            Продължителността на проектите е до 36 месеца.

            5. Съфинансиране

            Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 90% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи НПО и на 85% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи публични институции. Остатъкът от минимум 10%/15% от общия размер на допустимите разходи по проекта следва да бъде осигурен от кандидата за сметка на собствени средства или чрез финансов принос на трети страни.

            6. Партньорство

Партньорството на български институции и организации с швейцарски партньорски структури е фокусът на схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство”. Проектите следва задължително да предвиждат участието на швейцарски партньори, отговарящи на същите критерии за допустимост както кандидатите.

Една организация може да кандидатства или да участва като партньор в само един проект по блоковите схеми за безвъзмездна финансова помощ на двата тематични фонда – ТФ ПЕП и ТФ ФРУГО, администрирани от Швейцарското междинно звено.

            7. Срок за кандидатстване с проектни предложения

            Поканата за кандидатстване с проектни предложения е от типа “rolling call”, което означава, че Швейцарското междинно звено ще приема проектни предложения текущо през периода от датата на обявяване на Поканата до края на 2013 г., и ще ги разглежда и оценява на определени интервали от време.

            Подробна информация към настоящата Покана за кандидатстване е налична в пълния пакет насоки и документи за кандидатстване, достъпни за изтегляне от страницата на Швейцарското междинно звено в интернет на адрес www.swissbgcooperation.bg.

http://www.swissbgcooperation.bg/bg/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5