Проекти и програми

Отпускане на финансови средства, съгл. чл. 27, т.2,3,5 и 6 от Закона за социално подпомагане чрезФонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи.

28.11.2013

  • предоставяне на нов вид социални услуги в общността;
  • подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;
  • подобряване условията на живот на лица в риск;
  • деинституционализация на социалните услуги;
  • подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.

            Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.

            Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години – след издаване на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП.

            Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр.

            Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния съвет.   Управителният съвет на Фонд “Социална закрила” взема решение за финансиране или отказ на проекта.

  • За организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от населението, може да се отпускат веднъж годишно финансови средства на организации или общини.

            Кандидатстването се извършва по утвърден формуляр, в който са посочени необходимите документи, които кандидатите следва да представят.

Срок за кандидатстване: текущ

 

            http://www.mlsp.government.bg/fsp/default.asp?pid=186