Проекти и програми

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

12.11.2013

Краен срок: 23 декември 2013 г.

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:
 

o   По Елемент „Инвестиции":
-  Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързанo с постигане на целите на проекта;
-  Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.

o   По Елемент „Услуги":
-  Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
-  Визуализация на проекта;
-  Одит на проекта (допустима дейност за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.).

За повече информация виж бр.14 от Информационния бюлетин на НФРИ.