Новини

EASPD конференция в Истанбул, 27-28 септември 2013 Прессъобщение на Европейската асоциация на доста

30.09.2013

EASPD проведе конференция в Истанбул, посветена на темата за заетостта. Конференцията, Заетост на хора с увреждания – Повишаване на осведомеността и възможностите за заетост, бе открита от Комисар Андор, главният секретар на Министерството на семейните и социалните политики на Турция, представители на Международната организация на труда и Съвета на Европа, председателят на Асамблеята на европейските региони и на президента Franz Wolfmayr на EASPD.

Сегашното състояние на заетост за хора с увреждания се влошава от икономическата криза, която засегна Европа през последните години. Днес ние признаваме, че много усилия  бяха направени за да  включим хората с увреждания на пазара на труда, обаче, ниската успеваемост показва, че усилията, необходими за постигане на по-широка трудова заетост са били подценени.

Франц Волфмайер, президента на EASPD, каза, че “ днес няма толкова работни места на пазара на труда, колкото преди 15 години. Това е както по отношение на прилагането на политиките и на правата на човека. Призоваваме към действия сега, за да се избегнат по-нататъшни загуби на икономическата и обществената добавена стойност ".

 

Създаването на работен потенциал едновременно за работодатели и работници с увреждания е трудна, но не невъзможна цел. Налице е необходимост от по-ефективни и конкретни ресурси за организиране на обучения и намаляване на разликата между пътя на обучение и професионалната среда. Стабилно финансиране и правни рамки са от основно значение за повишаване на заетостта и насърчаване на гъвкавост, мобилност и следователно по-широк спектър от възможности за трудова заетост, които отговарят на индивидуалните нужди и умения да бъде достъпно и лесно за използване.

EASPD призовава за по-силни партньорства с всички заинтересовани страни, с гражданското общество, с политиците и със света на бизнеса, за да може всяка група да допринесе в рамките на своята специалност и да гарантират, че общите цели се постигат.

Има добри постижения, но са необходими повече средства, за да се превърнат в обичайна практика.

EASPD подчертава още веднъж важността на събирането на данни за уврежданията, за да се създаде законодателна рамка и инструменти, които отговарят на действителното положение на хората с увреждания, и призовава за по-силен контрол на Европейската директива за заетостта.