Новини

Предприети са мерки за недопускане липсата на медицински изделия, заплащани с публични средства

22.08.2013

Правителството удължи с една година сроковете за попълване на списъка с медицински изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата, както и сроковете, след които НЗОК, МЗ, МТСП и лечебните заведения са задължени да договарят само медицински изделия, включени в този списък.

Промяната беше направена в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Целта е да не се допусне липсата на медицински изделия за пациентите поради административно-организационни затруднения, произтичащи от непълноти в списъка, поддържан от ИАЛ.

 Измененията са в посока избягване на административната тежест. Постановлението ще позволи своевременно осигуряване на пациентите с необходимите медицински изделия, заплащани от НЗОК, от републиканския бюджет, както и със средства на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, хосписите, диализните центрове и тъканните банки с държавно и/или общинско участие.