Новини

Агенция "Грижовност", член на НФРИ успешно финализира проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”,

22.08.2013

Агенция "Грижовност", в продължение на 18 месеца управлява и успешно изпълни Проект "Развитие на социалния капитал в Агенция "Грижовност", чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив" по специализираната схема за специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания по схема BG051PO001-5.1.03 "Шанс за всички", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Общата цел на проекта беше подобряване на качеството на живот на хората с увреждания, чрез интеграция на пазара на труда и улеснен достъп до социални услуги, осигуряване на устойчива заетост за хора с намалена трудоспособност чрез осигуряване на адаптирани работни места, необходимо ниво на професионална квалификация и компетенции, съпътстващо наставничество и обучение на работното място, както и услуги за пълноценното включване на новонаетите лица в трудовия процес на организацията.

В резултат на проекта бяха разкрити пет адаптирани нови работни места, закупуено специализирано оборудване, проведено обучение за работа в смесени колективи и обучение по професионална квалификация на 8 служители на водещата организация. Ангажимент на организацията е запазване на заетостта на новозаетите 5 лица за 12 месеца след края на проекта. На новонаетите бе осигурено наставничество и социални услуги от психилог с цел подобряване на работната среда, преодоляване на социалната изолация, съпътстваща ежедневието на хората с увреждания, и ускоряване процеса на пълноценно включване в трудовата дейност на организацията. 

В рамките на проекта се разработи цялостна Система за развитие на човешките ресурси и Система за професионалната пригодност на лицата с увреждания. Проектът беше и продължава да е част от цялостната стратегия на предприятието, произтичаща от неговата социална насоченост - осигуряване на заетост на хора с намалена трудоспособност.