Новини

Участието на НОИ при определяне на експертните решения от ТЕЛК и НЕЛК

22.08.2013

На 12 август 2013 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе работна среща между заместник-министър Лазар Лазаров, експерти от МТСП – Деница Токай – Дирекция „Пазар на труда” и Костадина Пергелова – Дирекция „Интеграция на хората с увреждания”, експерти от НОИ – д-р Павлова и Даниела Асенова – Дирекция „Краткосрочни обезщетения”, Теодора Дичева – Директор Дирекция „Правна” на Главна инспекция по труда, председатели или представители на национално представените организации на и за хората с увреждания. В срещата участва и председателят на Националната федерация на работодателите на инвалиди Е.Тодорова. Основната тема беше обсъждане работата на медицинските комисии, на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), националните експертни лекарски комисии (НЕЛК), контролът върху квотите за трудоустроени лица в обичайна работна среда, националните програми за заетост на хората с увреждания.

По време на срещата бе представена статистическа информация относно работата на медицинските комисии и процентът на обжалвания на техните решения. От различните национални организации поставиха за обсъждане проблеми, с които се сблъскват и бяха предложени пътища за тяхното разрешаване. Националните организации на и за хора с увреждания изказаха отново своето предложение за преминаване на експертните лекарски комисии към Министерство на здравеопазването.

Е.Тодорова настоя при евентуалното актуализиране на бюджет 2013 г. да бъде завишен бюджета на Агенцията за заетостта по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, и второ, да бъде завишен бюджета на Агенцията за хората с увреждания с 300 000 лв. за изплащане на драстичното закъснение при възстановяване на 50% от осигурителните плащания от страна на специализираните предприятия и кооперации при евентуалното актуализиране на бюджет 2013 г.

Зам.-министър Лазаров пое ангажимент при предстоящо актуализиране на бюджет 2013 г. да бъде осигурено финансиране както по Националната програма, така и във връзка със забавените плащания от АХУ с цел запазване на съществуващите работни места за хора с увреждания в специализирана работна среда и създаване на нови работни места за хора с увреждания.

От името на МТСП, г-н Лазаров обобщи срещата като ползотворна и изказа своята воля за сътрудничество и за реална и по-ефективна работа по проблемните области за хората с увреждания. Той се ангажира с иницииране на кампания, насочена към работодателите, както и с организирането на работно заседание на НСИХУ с участието и на Министерство на здравеопазването и всички заинтересовани страни.