Новини

SOLVIT

09.08.2013

ЕС активно подкрепя предприятията, особено малките, оказвайки им безплатна, индивидуална помощ чрез серия общоевропейски мрежи и услуги. Една от тези мрежи е СОЛВИТ. SOLVIT е онлайн мрежа, в която държавите членки си сътрудничат при разрешаването на проблеми, причинени от неправилно прилагане на правилата на вътрешния пазар от страна на държавните власти, без да се прибягва до съдебна намеса. Във всяка държава-членка на Европейския съюз има установен  SOLVIT център (както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). Центовете SOLVIT се занимават с намирането на разрешения на проблеми, с които са се сблъскали граждани и предприятия. Те са част от държавната администрация и са задължени да намерят разрешение на проблемите в рамките на 10 седмици. Ползването на услугите на SOLVIT е безплатно.

            SOLVIT функционира от юли 2002 г. Европейската комисия отговаря за координирането на мрежата, която се управлява от държавитечленки. Европейската комисия осигурява техническите средства, необходими за поддръжката на базата данни, и когато е необходимо спомага за по-бързото намиране на разрешение на даден проблем. Комисията препраща на SOLVIT официални оплаквания, които получава, ако съществува вероятност случаят да се реши без съдебна намеса.

            СОЛВИТ помага на предприятията да разрешават конкретни трансгранични проблеми, произтичащи от неправилното прилагане на правилата на ЕС от публичните власти, включително:

  • пазарен достъп за продукти;
  • предоставяне на услуги;
  • работа като самостоятелно заето лице;
  • обществени поръчки;
  • връщане на данъци или ДДС;
  • граничен контрол.

Български Солвит център: 

http://www.solvit.government.bg/

solvit@government.bg

Oнлайн формуляра за подаване на жалба

Тел.: (+359 2) 940 33 64
Факс: (+359 2) 980 77 07