Новини

Общото събрание на ООН гласува на 18 април приемането на резолюция A/77/L.60 от 27 март 2023 г., която признава ролята на социалната и солидарна икономика в изпълнение на Целите за устойчиво развитие

04.05.2023

Общото събрание на ООН прие резолюция, насочена към международно признаване на социалната и солидарна икономика ССИ като допринасяща за постигането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) чрез социални и приобщаващи иновации.

Тази резолюция в контекста на все по-голямо признание за потенциала на ССИ в световен мащаб, ще насърчи държавите-членки да насърчават и прилагат национални, регионални и местни публични политики за развитие на ССИ. ССИ е модел на устойчива икономика, който трябва да бъде оценен, отчетен в националните статистика, подкрепен от фискални и публични инвестиционни механизми и включен в образованието и изследователски програми. Държавите-членки също така ще бъдат насърчавани да изграждат публични политики съвместно със ССИ предприятия и организации, както и за устойчиво включване на ССИ в динамиката на планиране.

Това е важна стъпка напред за ССИ на международно ниво. Резолюцията ще даде възможност държавите-членки да обменят опит и да учат по целенасочен начин; да се популяризира приноса към устойчивото развитие и да допринесе за подобряване на разработването и изпълнението на Програмата до 2030 г. и постигането на ЦУР.

Резолюцията е резултат от общи усилия инициирани преди години от различни международни мрежи и коалиции работещи в сектора на ССИ, които успяха да създадат „Специална група“, обединяваща различни ООН агенции.