Новини

ГД "Европейски фондове и международни проекти" на Агенцията по заетостта има нов адрес за кореспонде

09.08.2013

Главна дирекция "Европейски фондове и международни проекти" е част от специализираната администрация на Агенцията по заетостта. В качеството си на Договарящ орган по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. Новият адрес за кореспонденция с ГД "Европейски фондове и международни проекти" е гр. София, 1303, ж. к. „Възраждане”, ул. „Антим I” №14.