Новини

Новата програма на ЕС за заетост и социални иновации

09.08.2013

Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение по програмата на ЕС за заетост и социална иновации (EaSI)  с предложения бюджет от € 815 милиона за периода 2014-2020.
 

(EaSI) ще подкрепи усилията на държавите-членки в разработването и изпълнението на заетостта и социалните реформи на европейско, национално и регионално и местно равнище чрез координиране на политиките, идентифициране, анализ и обмен на най-добри практики.
 

(EaSI) обединява и разширява обхвата на трите съществуващи програми:
Напредък (програма за заетост и социална солидарност)] EURES (Европейски служби по заетостта и Европейския механизъм за микрофинансиране, които ще се разпределят съответно 61%, 18% и 21% от бюджета.

Заедно с Европейския социален фонд, Фонда за европейска помощ за най-нуждаещите се и на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, (EaSI) образува четвъртия стълб на инициативата на ЕС за заетост и социално включване 2014-2020.


Политическото споразумение ще следва обикновената процедура и трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета преди края на 2013 г. за да позволи стартирането на(EaSI) през януари 2014 година.