Новини

Промени в проект „Заетост за теб”

30.01.2022

            Приети са изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г. Също така се променят условията за допустимост:

  • Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации. По този начин целият бюджет на проекта се разпределя на квотен принцип на ниво област, съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрираните безработни и брой работодатели от съответните области в страната.
  • наетите лица по операцията не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него физически и юридически лица – работодатели, за период от 6 месеца, от датата на подаване на заявката от страна на работодателя.

            За всички работодатели, подали заявка след 02.12.2021 г., се счита, че обявените свободни работни места са разкрити след промяната в условията на проект „Заетост за теб” и безработните лица следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 6 месеца от подаване на Заявката на работодателя.

            Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички условия за допустимост, a електронни заявки ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс по схемата. Документи и начин за участие в проекта - могат да бъдат намерени на https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/