Новини

Мярката 60/40 продължава и през януари и февруари 2022 г.

30.01.2022

            Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности и през първите два месеца на 2022 г.По  този начин подкрепата за бизнеса по мярката 60/40 продължава и през 2022 г., като за момента действието й е удължено до края на февруари. След края на февруари при отчитане на епидемичната обстановка в страната и приемането на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. действието на мярката ще бъде удължено в съответствие с действието на Временната рамка на Европeйската комисия за държавни  помощи.

            Съгласно промяна в мярката, която влезе в сила от 1 юни 2021 г. фирмите, чиито приходи от продажби са намалели с 40% получават подкрепа от държавата в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и от дължимите от работодателите осигурителните вноски. Компаниите, чиито обороти са намалели с 30%, могат да получат средства в размер на  50 на сто от осигурителния доход и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

            Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността.

            Работодателите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите, са длъжни да изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

            Агенцията по заетостта обръща внимание, че работодателите трябва да спазят определените крайни срокове за кандидатстване, тъй като подадените след тях документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда. За м.декември 2021 г. – документите се подават не по-късно от 31.01.2022 г.

            Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.

            Средствата по мярката 60/40 се предоставят по реда на Временната рамка на ЕС за подкрепа на икономиката в условията на COVID-19.