Новини

Достъпност на уеб сайтове и мобилни приложения.

22.02.2021

Директива (ЕС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор има за цел да повиши цифровото приобщаване въз основа на общи изисквания за достъпност.

            Организациите от обществения сектор следва да вземат необходимите мерки техните уеб сайтове и мобилни приложения да станат по-достъпни като направят тяхното съдържание пригодно за възприемане, пригодно за използване, разбираемо и устойчиво.

            Достъпността подкрепя цифровото приобщаване на хората с увреждания, както и на възрастни хора, и е от полза за всички останали.

            Изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 са въведени в националното законодателство в Закона за електронното управление (изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 29.11.2019 г.) и в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14.01.2020 г.).

            Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации.

            Прилагането на хармонизирания стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08), разработен в подкрепа на Директива (EС) 2016/2102, гарантира минималното равнище на достъпност и той е в основата на наблюдението на уебсайтовете и мобилните приложения.

            С Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения и Стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)  може да се запознаете тук: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home/%D0%B0ccessibility-websites/web-access-documentation