Новини

Международната конференция за бъдещето на Европейския социален фонд "Инвестиции в хората -пътят напред“, София, 15-16 февруари

26.02.2018

В рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Министерство на труда и социалната политика, съвместно с Европейската комисия проведе конференция „Инвестиции в хората – пътят напред“ в гр.София на 15-16 февруари т.г.

Участие в конференцията взеха 350 представители на институциите на ЕС, национални, регионални, местни публични органи, социални партньори, организации на гражданското общество, академични среди и други заинтересовани страни.

От страна на НФРИ участие взе Е.Тодорова – председател на УС на федерацията.

Делегатите очертаха посоката за бъдещото финансиране на инвестициите в хората след 2020 г. и изразиха мнение как сегашният модел трябва да се промени, за да се реализират на практика принципите, заложени в Европейския стълб за социални права за постигане на равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и по-добра социална закрила.   „Днес говорим за дигитализацията, но защо не обръщаме достатъчно внимание на тежките социални предизвикателства, които стоят като тъмна страна на този процес. Какво правим, как работим, как се грижим за дигиталните малцинства, които обезателно ще бъдат проблем след 5-10 години. Един човек, който не е дигитално грамотен, след десет години. ще бъде по-тежко маргинализиран, ще има не само редуцирани шансове да работи, но и няма да бъде пълноценен член на обществото“, подчерта вицепремиерът Томислав Дончев.

Председателят на бюджетната комисия на Европейския парламент Жан Артюи посочи, че са необходими мерки за комбиниране на мобилността и ученето. „Ще трябва да убедим страните членки, че трябва да вървим към конвергенция на законодателството, свързвана с промотиране на чиракуването“, добави той.

„Пазарът на труда се промени напълно. Фокусът ни трябва да е насочен към развитие на уменията на работната сила, но също и към инвестициите в хората“, каза Мишел Сервоз, генерален-директор на Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и включване" в Европейската комисия.

 Фокусът на европейските политики трябва да бъде насочен към развитие на уменията на работната сила и към инвестициите в хора - каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Необходими са повече инвестиции за създаване на устойчиви и качествени работни места за младежите, които в най-голяма степен се нуждаят от подкрепа. Акцентът трябва да е насочен и към дълготрайно безработните, подчерта министър Петков. Инвестициите трябва да са насочени към повишаване на дигиталните умения на хората.

В изказването си министърът на труда подчерта, че постигането на социално ориентирана Многогодишна финансова рамка, подкрепяща инвестициите в хората, изискват достатъчен финансов ресурс, но също така лесни и гъвкави правила.  Дизайнът на фондовете, инвестиращи в човешкия капитал, както и подготовката на правилата за реализацията им, следва да имат за цел да обезпечат необходимото ниво на финансиране на cоциална Европа.

Конференцията завърши с честването на 60-годишнината от създаването на Европейския социален фонд.