Новини

Среща с министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов

28.06.2013

На 27 юни 2013 г. представители на национално-представителните организации на и за хора с увреждания се срещнаха с министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов

На срещата на 27 юни т.г. участваха председателите Е.Тодорова – НСРХУ, Красимир Коцев – Съюз на инвалидите в България, Васил Долапчиев – Съюз на слепите в България, Васил Панев – председател на Съюза на глухите в България, д-р Диана Инджова – председател на Центъра за психологически изследвания и Веска Събева – Асоциация на родителите на деца с епилепсия.

Срещата беше инициирана от национално представителните организации на и за хора с увреждания още в началото на мандата на кабинета.

Председатателите на организациите, членове на НСИХУ представиха своите искания, като настояха: да се продължи диалога и сътрудничеството с национално представителните организации на и за хората с увреждания; да продължат процесите на адаптация на националното законодателство към духа и нормата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; да се премине към обвързване на социалните плащания към Линията на бедността (ЛБ), вместо досегашното съотнасяне към Гарантирания минимален доход (ГМД); да се ускори процедурата по извършване на медицинската експертиза на трайната неработоспособност (вид и степен на увреждане) и се установят приемливи срокове за произнасяне по обжалваните решения на медицинската експертиза; да се предприемат мерки за финансово обезпечаване на Националната програма от обучение към заетост на хора с трайни увреждания, на насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетост и на Плана за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания за 2013 и 2014 г. с цел осигуряване на заетост на хората с увреждания; да не се допуска проектиране, въвеждане в експлоатация или започване на ново строителство, както и основен ремонт без проект, отговарящ на изискванията за достъпна среда, съобразно изискванията на Наредба № 4 на МРРБ ОТ 14.07.2009 г.