Новини

На 30 ноември 2017 г. се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

30.11.2017

Проектът на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа беше одобрен от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.  Заседанието на съвета беше председателствано от  министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, който поздрави представителите на  организациите на хората с увреждания с  отбелязването 3 декември – Световния ден на хората с увреждания.

Участие в заседанието от страна на НСРХУ взеха председателя М.Ангелова и председателя на НФРИ Е.Тодорова.

Дейностите в плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа включва мерки за осигуряване на подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни хора. Това включва осигуряване на социални услуги в домашна среда - личен асистент, социален асистент и домашен помощник, развитие на патронажна грижа като здравно-социална услуга, създаване на дневни центрове, както и специализирани центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост.

В плана се предвиждат и дейности за осигуряване на качествени социални услуги в общността за хора, които ще бъдат изведени от специализирани институции с недобри условия на живот. В документа са разписани и мерки за повишаване на ефективността на системата за дългосрочна грижа и изграждане на необходимата инфраструктура за лица с увреждания и възрастни хора.

С изпълнението на плана се очаква да бъде осигурена качествена грижа и подкрепа в нови услуги в общността на минимум 750 лица с психични разстройства и умствена изостаналост, изведени от специализирани институции. Над 2 000 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа ще получат подкрепа чрез нови услуги за дневна, почасова и резидентна грижа.  За други над 17 000 лица с увреждания ще бъде осигурена грижа чрез социални услуги в домашна среда.  Също така ще бъдат закрити 10 специализирани институции за лица с психични разстройства и умствена изостаналост.

Дейностите по изпълнението на плана ще бъдат финансирани от държавния бюджет и със средствата на две оперативни програми – „Региони в растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“.