Новини

Внесена Декларация от национално представителните организации на и за хора с увреждания пред Президента на РБългария, 44-то Народно събрание на РБългария и Правителството на РБългария по повод отбелязване на Световния ден на хората с увреждания – 3 декемв

30.11.2017

ДЕКЛАРАЦИЯ

от национално представителните организации на и за хора с увреждания

 

Уважаеми госпожи и господа,

Световния ден на хората с увреждания - 3 декември e повод да поставим във фокуса на общественото внимание проблемите на тази социална група и да обсъдим резултатността на политиката за интегрирането им в обществото.

Ние категорично настояваме за провеждане на дълбоки реформи в тази сфера, които ще:

  1. Подобрят ефективността на изразходвания публичен социален ресурс и повишат качеството на живот на хората с увреждания.
  2. Ограничат или преустановят наличните корупционни практики при медицинската експертиза на вида и степента на увреждането.
  3. Доведат до изработване на нов механизъм за предоставяне на съвременни качествени медицински изделия и помощно - технически средства при справедливи контролирани цени, съобразно реалните потребности на нуждаещите се лица. 
  4.  Намалят органите и административните процедури при реализацията на правата на хората с увреждания.
  5. Подобрят условията в основни сфери на социалното включване: образование и професионално обучение, трудова реализация,  достъпа до качествено здравеопазване, адаптирана за хората с увреждания: архитектурна, транспортна и комуникационна среда.
  6. Обвържат социалните плащания със линията на бедноста или минималната работна заплата, които ще ни доближат до средните европейски нива в тази сфера.

 Ние изразяваме остър протест срещу публични изказвания на политици, представители на правителството и медиите, че броя на хората с увреждания в България е:

-  драстично по-висок от средните нива за Европейския съюз;

-  основното бреме за социалните системи на подкрепа.

Данните, които те цитират не съответстват на официалната информация на Евростат, НОИ и други източници. Крайно време е държавната администрация да повиши усилията си за реално прилагане на ”Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”.

Ние настояваме от декларации, стратегии и програми за добри намерения да преминем към реални комплексни политики за преодоляване на бариерите и превръщане на хората със специфични възможности от социална периферия във значим национален, социален капитал допринасящ за развитието на нашата страна.