Новини

Становище на национално представителните организации на и за хора с увреждания относно Доклад от Зам.-министър на здравеопазването Светлана Йорданова относно Предложение за оптимизиране на медицинската експертиза

30.09.2017

Основната ни изходна позиция е категоричното ни противопоставяне на възможното влошаване на положението на хората с увреждания в РБългария вследствие на реформата, която предстои. Настояваме да бъде приложен чл. 4.4. от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, според който действаща нормативна уредба не може да бъде валидно отменяна или заменяна с нова такава, ако промяната води до по-неблагоприятни за хората с увреждания правни последици.

Отхвърляме идеята да се оценява „загубена” и/или „остатъчна” работоспособност, както и оценката да се извършва от „осигурителя“, т.е. НОИ. Поддържаме определянето на контролна лаборатория, която да извършва изследванията при обжалване на експертизата от страна на НОИ или пациента, както и участието на представител, по възможност медицинско лице, от НОИ в комисия по комплексна био-психо – социална оценка на лицата с увреждания. В тази връзка сме категорично против въвеждане на механизам за експертиза на работоспособността извън органите на медицинската експертиза, за определяне на трайна неработоспособност при лицата с признати вид и степен на увреждане и социална оценка /експертиза/ на лицата с вид и степен на увреждане в системата на социалното подпомагане.

Съществен порок на предложението за промени в системата за оценка на уврежданията и работоспособността е отсъствието на частта за осигурителните и социални права, които ще се считат породени за хората с увреждания при новата структура на института. При промяната на критериите за оценка на вида и степента на увреждане и на работоспособността се променят основните правопораждащи факти за осигурителните и социалните права на хората с увреждания. Променя се кръгът на правоимащите лица и обхватът на правата, които ще се считат възникнали в тяхна полза. Оценката на работоспособността и възникването на осигурителните и социалните права са неразривно свързани и е невъзможно да бъдат предмет на отделна промяна.

Считаме за противоречащо предложението НОИ да организира и ръководи дейността за оценка на работоспособността чрез Медицинските комисии на НОИ. НОИ изплаща обезщетенията при временна неработоспособност и пенсиите при трайно намалена работоспособност, затова не може да бъде и органът, определящ предпоставките за възникване на правото за получаване на тези плащания, поради нарушаване на изискванията за безпристрастност и незаинтересованост на решаващия орган. Подържаме обаче участието на представител, по възможност медицинско лице, от НОИ в комисия по комплексна био-психо – социална оценка на лицата с увреждания, така че да бъде осъществен контрол от страна на НОИ на място на експертизата.

Главният недостатък на модела е разкъсването на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността. Без задълбочено разбиране за медицинския аспект на увреждането, каквото имат лекарите със съответните специалности за всеки вид увреждане, не биха могли да бъдат преценени вярно и пълно и потенциалните ограничения във функционално отношение /на индивидуално и социално ниво/, породени от увреждането. При предвижданията за изграждане на нова методика за оценка на работоспособността не е направено разграничението между оценката на трите различни вида функционалност.

Несъмнено налагането на подобни идеи, като преминаване на комисиите за медицинска експертиза от МЗ към НОИ, водят до прилагане на административни мерки, които ще доведат до “производство” на хората с увреждания по планов път, в зависимост от размера на дефицита в НОИ чак до 2055 г. Всичко това ще има отрицателен социален ефект, като изпрати под линията на бедността от 314 лв множество хора с увреждания,  независимо от изправността на техните експертни решения. Като се има предвид издигането на отговорни позиции в държавните структури на лица с подобни разбирания, съществува реална опасност те да прераснат в държавна политика, а това ще се отрази неблагоприятно върху Председателството на България наа Европейския съюз през 2018 г.