Новини

На 12 септември т.г. в гр. Етрополе се проведе Информационен форум на тема „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район“

30.08.2017

МТСП в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи,  НФРИ и Община Етрополе проведе Информационен форум на тема „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Югозападен район“ на 12 септември 2017 г. в мултифункционалната зала на Община Етрополе.

Домакин на форума бе Димитър Димитров - кмет на община Етрополе, който откри форума. Доброто взаимодействие между държавата, местната власт, бизнеса, синдикатите и неправителствените организации е от ключово значение за развитието на регионите. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова по време на форума. „Ако искаме да успеем, трябва да се обединим около обща кауза и визия относно бъдещето в следващите няколко години“, подчерта тя. Социалната икономика и социалното предприемачество заемат все по-важно място в живота на българските граждани, заяви зам.-министърът. Тя припомни, че социалното предприемачество е насочено към уязвимите групи и би могло да подпомогне българската икономика.

В работата на форума се включиха председателят на НФРИ Е.Тодорова, експерти от Министерство на труда и социалната политика, Марин Маринов-председател на Общински съвет Етрополе, Росица Христова-заместник-кмет на община Етрополе, Стефан Борисов-заместник-кмет на община Етрополе, Катя Сименова, зам.-кмет на Община Правец, представители на общините Ботевград и Пирдоп, кметове и кметски наместници от Община Етрополе, представители на фирми и институции, граждански организации, медии и други.

Работата на форума започна с презентация на тема  "Местната власт в подкрепа на социалното предприемачество", която бе представена от Росица Христова и в която бе направен обстоен преглед на социалните услуги на територията на общината. След това бяха засегнати актуални теми от експертите на МТСП Теменужка Златанова и Теодора Тодорова за пазара на труда и жизненото равнище в България, както и мерките и стратегиите, които се прилагат и са необходими за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество.

Интерес предизвика представения опит на бизнес модела в НФРИ, представен от Е. Тодорова. Председателят на НФРИ представи и опитът от проект Coach@Work реализиран в консорциум и по-конкретно  връзката между професионалното образование и обучение и социалното предприемачество. Подчерта резултатите, постигнати от българските партньори – НФРИ, НАПОО, Згура М и Интерпроджект по отношение на въвеждането на модела на подкрепена заетост в България като услуга, предоставяна на свободния пазар на труда. Обучителната програма за квалификация на консултантите по подкрепена заетост беше представена подробно заедно със изготвените EQAVET единици резултати от учене.

Конкретен опит за развитие на устойчиви предприятия от социалната икономика на територията на Южен централен район представиха Атанас Атанасов, зам.-управител на „Лозана” ЕАД – София и Мими Иванова, управител на „Мир-И” – ЕООД - Етрополе.

При проведената дускусия главен акцент беше удовлетворението на участниците от предоставената задълбочена и професионална информация по темата на форума. Участниците във форума споделиха своите предложения за разширяване на позициите в Списъка на стоките и услугите за специализирани предприятия, подлежащи на запазени поръчки съгласно ЗОП. Представителите на местната власт предложиха зам.-министър Петрова да подкрепи предложението общините да бъдат изключени от режима на помощтта „де минимис” при участието си процедури по ОП РЧР.

След състоялата се активна, дискусия и формулирани потребности за ускорена работа за промяна на нормативни документи и работа по подготовката за Закон за социално предприемачество, зам.-министър Петрова закри форума.

В следобедните часове участниците в събитието посетиха „Мир-И” – ЕООД - Етрополе, член на НФРИ, където на място се убедиха с устойчивостта за развитие на модела на предприятие осигуряващо  устойчиви работни места, с изключителната подкрепа на Община Етрополе.