Новини

Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

30.08.2017

На 14 септември 2017 г. в МТСП се състоя редовно заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет. Заседанието води министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, като участие взеха и заместник-министрите Зорница Русинова, Росица Димитрова, изпълнителния директор на АХУ Минчо Коралски и др.

Основните въпроси в дневния ред на заседанието са измененията и допълненията в Закона за интеграция на хората с увреждания, промените в правилника за приложението му и предлаганата нова Методика за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗИХУ, както и промени в наредбата за условията и дейността по предоставяне на помощни средства и включването на нови предложения в списъците с тях.

Със свои становища национално представителните организации за хора с увреждания изразиха тревога и несъгласие с подхода за частични промени в нормативните документи, както и предложение за тяхното отлагане. Тази позиция се подчерта от тях и на заседанието. Посочените аргументи са, че проблемите на хората с увреждания са много по-дълбоки и комплексни и се нуждаят от цялостна промяна на законодателството. Обърна се внимание, че подобни промени трябва да са съобразени и с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

На заседанието се уточни, че промените са частични, защото произтичат от решението на Министерския съвет за намаляване на административната тежест, което налага и промени за намаляване на документите, свързани с помощите и подкрепата за хората с увреждания. По тази причина предложените изменения предвиждат Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания да се сдобият с повече права и възможности за набавяне на нужните документи за подпомагане на хората с увреждания.

Национално представителните организации изразиха опасението, че в стремежа за намаляване на документите за обслужване на лицата с увреждания, с предложените изменения, се дават неограничени правомощия на държавната администрация, създаващи възможност за административен произвол.

От името на неправителствените организации беше изказано несъгласие с бързата промяна в нормативните документи  и възникналите несъгласия сред семейства на хора с увреждания и техните организации с частичното и набързо правените промени, които не отразяват значителната необходимост от цялостни изменения в нормативната база за хората с увреждания, с цел подобряване на качеството и гарантиране на действия за адекватна социална и трудова интеграция на тези хора. 

С увеличаване правата на държавните институции се засилва административния подход в работата за хората с увреждания, като това не води до необходимия социален ефект, беше подчертано от представители на организациите.

Прие се решение предлаганите промени да бъдат допълнени с текстове от национално представителните организации за хора с увреждания. Целта на промените е да се синхронизира законодателството в посока намаляване на административната тежест за гражданите, което е и причината за кратките срокове, в които са предложени и се обсъждат измененията.

Взето беше решение до 21 септември да се допълни списъкът с помощни средства по чл.35 г, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Е.Тодорова, член на УС на НСРХУ и председател на УС на НФРИ,  внесе становище от името на Организационния комитет на организациите на и за хора с увреждания за провеждане на Седмия европейски форум за социално предприемачество. Е.Тодорова съобщи, че беше направено проучане за възможностите за провеждане на форума в гр. София. В тази връзка проведени бяха разговори с ръководството на Интер Експо Център за осигуряване на над 800 кв.м  площ за  изложбени щандове.  Получен бе официален отказ за провеждане на иницативата през м. април 2018 г., поради предварително поети ангажименти за други изложби. Проведени бяха и срещи в Национален музей „Земята и хората” и други зали, където беше установена липса на ефективна изложбена площ и подходяща комуникация. Имайки предвид, че през 2018 г. се очаква участниците да надхвърлят 120 е крайно неефективно да бъде предложен такъв вариант. От друга страна Дворецът на културата ще бъде ангажиран в периода на председателството и също не е възможен вариант.

Поради естеството на проявата, Организационният комитет отчете, че за достойното представяне по време на българското председателство е необходимо да се вземе предвид мащаба на проявата и без да се правят компромиси и експерименти, същата да бъде организирана подобаващо като приоритетно събитие на МТСП. В тази връзка Европейският форум за социално предприемачество да се проведе в гр. Пловдив, като за целта Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика да се проведе в Международен панаир АД и предложи да се вземе предвид  възможността същия да бъде посетен на най-високо ниво и от представителите на Съвета EPSCO.

На заседанието беше избран и нов заместник-председател на Националния съвет от страна на национално представителните организации за хора с увреждания. Изборът се наложи поради изтичане мандата на предходния представител на тази позиция –  Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия. На нейно място е избрана Адриана Стоименова Стефанова, изпълнителен директор на Центъра за психологически изследвания.