Новини

Работната група по Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН проведе заседания през месеците юли и август

30.08.2017

На 14 юли т.г. председателят на УС на НФРИ Е.Тодорова в качеството си на редовен член, участва в първото заседание на работната група към Министерството на труда и социалната политика, която да разработи механизъм за координация между институциите и организациите, отговорни за изпълнението на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Всяка държава, която е ратифицирала Конвенцията, трябва да определи координиращ механизъм в държавната администрация за улесняване провеждането на дейностите по нея на различни равнища.

При последващите заседания в летните месеци, представителите в групата от името на национално представителните организации защитиха предложението си за координиращ орган по чл.33, ал.1 от Конвенцията да бъде определена Държавна агенция за хората с увреждане, която да координира политиките за хората с увреждане и извършва контрол относно тяхното прилагане.  И съответно предложиха по чл.33, ал.2 мониториращ орган да бъде Омбудсмана, съвместно с национално представителните организации.