Новини

През м.юни и м.юли 2017 г. се проведоха три тренинг-обучения на работници и служители в специализираните предприятия Стопански дейности КЦМ” ООД, „Мальовица” ЕООД, „Мир Добрич” ООД и „Мир-И” ЕООД, членове на федерацията

20.07.2017

 Във връзка с проекта на НФРИ „Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал”, финансиран от Агенцията за хората с увреждания се проведоха две изнесени обучения в гр.Обзор и едно изнесено обучение в гр.Св.Влас, за общо 34 работници и служители с трайни увреждания от „Стопански дейности КЦМ” ООД – гр.Пловдив, „Мальовица” ЕООД – гр.Самоков, „Мир Добрич” ООД – гр.Добрич и „Мир-И” ЕООД – гр.Етрополе. Участниците проведоха тренинг в модулите: „Техники за ефективно общуване”  и „Техники за релаксация и подкрепа на другите в преодоляване на стреса” овладяване на знания и умения за разпознаване, управление и подобряване на собствения стил на общуване и предпочитания стил на общуване на другите с цел повишаване на ефективността на екипното взаимодействие и субективното психично благополучие в смесените колективи на специализирани предприятия.  Целта на тренинга бе да се фокусира върху  развитието на личния потенциал и  комуникативен модел на  участниците, намаляване на напрежението и стреса и  взаимна толерантност, които да бъдат прилагани в ежедневието  и да стимулират професионалната безконфликтна среда в специализираните предприятия в посока изграждане на баланс, интеграция и сплотеност.

Надграждането на умения за управление на комуникационните процеси в процеса на взаимодействие в смесени екипи (работещи лица с трайни увреждания и  лица без увреждания) създава благоприятен социален климат,  екипност, подобряване на себеоценката и оценката на другите и по-висока ефективност.                                

Подобреното общуване допринася за себеприемането и приемането на другите, усещането за подкрепа и намаляване на стреса, което е в основата на удовлетвореността на работното място и в личен план.

Обученията бяха проведени от доц.д-р Маргарита Бакрачева – дългогодишен експерт на НФРИ и лектор- психолог.

От получената обратна връзка на участниците в трите обучения беше постигната удовлетвореност, изразяваща се включително в по-високо самочувствие и мотивация за работа и активно участие в обществения, културния и професионален живот.

Предстои отчитането по проекта пред  Агенцията за хората с увреждания.