Новини

Редовно Общо събрание на НФРИ

26.05.2017

Редовното Общо събрание на НФРИ, проведено на 29 май 2017 г. обсъди и прие заложените в дневния ред на събранието Отчет на УС за дейността на НФРИ за 2016 г.; Отчет за дейността на Контролния съвет на НФРИ за 2016 г.; Баланс и отчет за приходите и разходите на НФРИ за 2016 г.; Бюджета за дейността на управлението на НФРИ за 2017 г., Решения на Общото събрание на НФРИ, в които подробно се дават указания за изпълнение на чл.3 от Наредбата за планирането, разходването и отчитането на преотстъпените средства за рехабилитация и социална интеграция по реда на чл.178 от ЗКПО в системата на Асоциация „НСКИ, НФРИ и СВИКБ”.

Членовете на Общото събрание обмениха мнения за ролята на НФРИ в развитието на страната по отношение актуалните проблеми в сектора на заетостта на хората с увреждания и възможната реакция на НФРИ, в съответствие с конкретната обстановка в страната.  След изчерпването на дневния ред дискусиите продължиха в неформална среда по конкретни казуси от организационната практика.