Новини

Заседание на Комитет по наблюдение по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки средни предприятия” 2014-2020

25.11.2016

На 24 ноември 2016 г. в Правец се проведе заседание на Комитета за наблюдение по две оперативни програми ИК и ИМСП 2014-2020.  

Беше представен напредъка в изпълнението на програмите. Одобрена беше методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Развитие на клъстери в България”, която представлява интерес за федерацията.

Одобрена беше и Индикативната годишна работна програма за 2017 г. В нея се предвижда стартиране през м.септември 2017 г. на процедура за създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляване на европейските и регионални предизвикателства.