Новини

България за първи път поема председателството на Съвета на Европейския съюз

25.11.2016

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите — членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.

Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“. Тази система е въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.

Настоящата тройка председателства е съставена от председателствата на Нидерландия, Словакия и Малта.

Словашко председателство на Съвета на ЕС е поело настоящия мандат 1 юли—31 декември 2016 г.

Приоритетите на словашкото председателство са обосновани от три взаимосвързани принципа: постигане на осезаеми резултати, преодоляване на фрагментацията и насочване на вниманието към гражданите. Председателството на Словакия е съсредоточено върху четири основни области: икономически силна Европа, модерен единен пазар, устойчиви политики в областта на миграцията и убежището и глобално ангажирана Европа.

За периода от 1 януари – 30 юни  2018 г., Република България за първи път ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз. Партньори на България в “тройката” са Великобритания и Естония. Отворен стои въпросът около излизането на Великобритания от Европейския съюз и заместването й в Председателството на Съвета на Европа.

Във връзка със статута на неправителствени организации – членки на Европейския форум на хората с увреждания (ЕDF) пред НФРИ и Националния съвет на хората с увреждания в България възникват нови задължения, произтичащи от официалните и съпътстващите мероприятия за месеците на председателство на Република България на Съвета на Европа. Тяхното изпълнение изисква нарастване на административния капацитет, специфичен кадрови, финансов и материален ресурс.