Новини

Утвърдиха правила за работа на Методическия съвет по ЗОП

30.09.2016

Методическият съвет, създаден по Закона за обществените поръчки като постоянно действащ орган с участието на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция, вече има утвърдени правила за работа. Основната цел на Съвета е да се осигури координация и унифициране на контролните практики на органите за предварителен и последващ контрол по ЗОП и звената за вътрешен контрол в организациите на възложителите. Той ще разработва проекти на насоки за прилагане на законодателството по обществени поръчки при установени противоречиви практики при дейността на контролните органи и при възникнали въпроси в дейността на управляващите органи на програмите и запитвания от възложители. Методическият съвет ще обсъжда теми по прилагането на законодателството в сферата на обществени поръчки, ще предлага на ръководствата си да вземат съответни решения, след което те ще се прилагат в методологията и контрола и от трите институции. Одобрените насоки, ще се публикуват на интернет страниците на тези институции.