Новини

Семинар „Новият Закон за обществените поръчки. Новости в програмен период 2014-2020, Нови възможности по ОП “Иновации и конкурентоспособност и ОП НОИР 2014-2020“

29.06.2016

На 6 юни т.г. в Слънчев бръг се проведе Семинар за повишаване на конкурентноспособността на членовете на федерацията с лектор Ангелина Тодорова – външен експерт на Европейската комисия. Бяха представени новостите в програмен период 2014-2020 г. в сравнение с 2007-2013; Новият Закон за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 г. и възможностите пред специализираните предприятия за участие с проекти по Оперативна програма  “Иновации и конкурентоспособност и ОП Наука, образование и интелигентен растеж“.

Бяха информирани участниците в семинара за отворените процедури /схеми/ по всички оперативни програми, които се обявяват в системата  ИСУН 2020:

https://eumis2020.government.bg/bg

Към момента на провеждане на семинара бяха представени  схемата за малки и средни предприятия /МСП/ за енергийна ефективност по Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност /ОПИК/:

 http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1062

Бяха представени и текущи схеми по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси са /ОПРЧР/:

·         BG05M9OP001-1.001 – Младежка заетост; 

·         BG05M9OP001-1.008 – Добри и безопасни условия на труд;

·         BG05M9OP001-1.012 – Развитие на политики и инструменти за подобряване на условията на труд в МСП в производствената верига на мултинационалните компании.

Коментира се и Новия Закон за обществени поръчки и Правилника за неговото приложение.