Новини

Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на 22 юни 2016 г.

29.06.2016

На 22.06.2016 г. се проведе заседание на НСИХУ към Министерски съвет, на който бяха разгледани подготовката на нормативни промени, свързани с достъпността на архитектурната среда; проект на списък на стоките и услугите за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, както и проект за национална стратегия на хората с увреждания 2016-2020.

Заседанието беше открито от министъра на труда и социалната политика и председател на съвета Зорница Русинова. В своите встъпителни думи министър Русинова заяви, че „Усилията на новото ръководство на министерството са насочени към създаването на възможност за интеграция на пазара на труда на хората с увреждания.

От своя страна, членовете на НСИХУ поздравиха министър Русинова и новото политическо ръководство на МТСП и пожелаха успех в работата и изпълнението на приоритетите като цяло. След което, в изпълнение на дневния ред се състоя активна дискусия, с изразено несъгласие по някои въпроси, включени в документите. Дискусията беше водена от г-жа Деница Сачева, заместник-министър на труда и социалната политика. В дискусията се включиха голяма част от членовете на Съвета, като се поставиха конкретни и важни въпроси и предложения, с очакването да бъдат включени в предложените проекти за документи. С допълнения беше гласуван проект за концепция за промени по чл. 9 на КООНПХУ – „Достъпност“. Проектът за национална стратегия беше приет, с което се очаква този документ да придобие по-цялостен и всеобхватен характер.

Въпреки заявеното, че приоритет на новото ръководство на министерството е заетостта, при разглеждане на списъка на стоките и услугите за възлагане на специализирани предприятия и кооперации по реда на ЗОП, драстично отпадат позиции от номенклатурата на стоките и услугите, предоставяни от специализираните предприятия.

След станалите бурни дебати и изразената необходимост от разширяване на списъка, а не отпадане на позиции, въпреки всичко съкратеният списък беше подложен на гласуване.

Председателят на НФРИ Е.Тодорова, в качеството си на член на УС на НСРХУ и упълномощена да взима решения по дневния ред на заседанието, гласува против проекта на Списък на стоките и услугите за възлагане на специализирани предприятия и кооперации по реда на ЗОП, поради ограничаването на основни позиции от номенклатурата на стоките и услугите на специализираните предприятия.

 Предстои  обществено обсъждане на проекта на Списък до 4 юли 2016 г.