Новини

Редовно Общо събрание на Националния съвет на хората с увреждания в България

27.05.2016

Редовното Общо събрание на НСХУБ, проведено на 26 май 2016 г. обсъди и прие заложените в дневния ред на събранието Отчет за работата на УС на НСХУБ и дейността на НСХУБ за 2015 г.; Отчет за изпълнение на Бюджета за за 2015 г. и приемане на проекто-бюджет за 2016 г., Справка за внесения членски внос от членовете на НСХУБ по години, Избор на Управителен съвет на НСХУБ..

След изнасянето на съответните материали и станалите разисквания отчетите, проекто-бюджета и справката за внесения членски внос бяха приети единодушно.

Общото събрание на НСХУБ разгледа позицията на неправителствения сектор за защита правата на хората с увреждания в процеса на предстоящите социални реформи. Обсъдиха се предложения за допълване на Списъка на стоките и услугите за възлагане на специализирани предприятия и кооперации по реда на ЗОП.