Новини

Съвместни действия на национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с общественото обсъждане на Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността

20.02.2016

На 9 февруари т.г. се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Участие от страна на НСРХУ взе и председателят на НФРИ Е.Тодорова.

Заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Гълъб Донев представиха на членовете на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания предложението на МТСП за въвеждане на експертиза на работоспособността за хората с увреждания в трудоспособна възраст. В заседанието участва и заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков.

Представителите на организациите на и за хора с увреждания категорично се противопоставиха на неясните препоръки за бъдещи законодателни промени и ефективни политики в предложените Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността и увериха представителите на държавните институции, че няма да позволят с новите правила за медицинска експертиза да се отнемат права на хората с увреждания.

Поради отсъствието на министър Калфин на заседанието на Националния съвет на 9.02.2016 г., национално представителните организации на и за хора с увреждания внесоха и писмо в МТСП за спешно свикване на заседание на съвета не по-късно от 29 февруари 2016 г. С цел гарантиране ефективноста на дискусията и поемането на политическа отговорност, въпреки натовареността на министъра Калфин, заседанието да бъде ръководено лично от него. Организациите предлагат на съвета да се обсъдят:

-  Протестната декларация на Национално представителните организации на и за хора с увреждания, връчена на заместник-министъра на труда и социалната политика Л.Лазаров на проведеното заседание на 9 февруари 2015 г.

- Гласуване предложените от организациите решения, които водещият заседанието в нарушение на процедурата еднолично отхвърли а именно:

-  Да бъде създадена работна група на паритетен принцип, включваща представители на Министерството на труда и социалната политика и Национално представителните организации на и за хора с увреждания. Тя трябва да разработи окончателния вариант на  „Основните насоки за усъвършенстване на експертизата  на работоспособността” като вземе впредвид и направените предложения от всички заинтересовани страни.

- Председателят на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания в качеството си на Заместник министър-председател на Министерски съвет и министър на труда и социалната политика,  да внесе в Министерски съвет предложение за отмяна на сроковете, определени  в Кодекса за социално осигуряване за промени на законодателството в областа на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността до 30 юни 2016 г.

В дух на партньорство и конструктивизъм, организациите на и за хората с увреждания изразиха готовноста си да участват при разработването на детайлен план за действие, в който да е заложен комплексен подход към проблемите на хората с увреждания. Той трябва да определи:

1.    принципите, които ще бъдат заложени в бъдещата политика в областа на експертизата на работоспособността.

2.    реалистичен времеви хоризонт и график на налагащите се промени на нормативни актове.